٥

א

 

Technology

 

Institution 

  Technology

 

Agric

u

ltural

 

Biotechnology

 

  Environmental

 

Biotechnology

 

  In

dustrial

 

Biotechnology

 

  Me

dical

 

Biotechnology

 

Communicatio

n

Technolo

gies

 

  Computer

 

Hardware

 

 Nano

tec

hnolo

gy

 

Deakin University 

B

  

Flinders University 

B

  

Monash University 

A

A

B  

Murdoch University

A

  

 

Queensland University of Technology

A

A

A

  

 

Swinburne University of Technology

B

B  

University of Adelaide

 

University of Melbourne

B

A  

 

University of New South Wales

B

B  

University of Queensland

A

A

A

 

University of Sydney

B

B  



אאא

א



א

אאא

אא

B

אאא

א





א

 

אאא



א



א



א

אא

אאאאא

א



אא

אא



א

א

K



Earth Sciences 

١ 

Medical and Health Sciences

٢ 

Chemical Sciences

٣ 

Engineering 

٤ 

Physical Sciences

٥ 

Mathematical Sciences

٦ 

Philosophy and Religious Studies

٧ 

Biological Sciences

٨ 

Environmental Sciences

٩ 

History and Archaeology

١٠ 

Language, Communication and Culture 

١١ 

Studies in Human Society

١٢ 

Commerce, Management, Tourism and Services

١٣ 

Law and Legal Studies

١٤ 

Psychology and Cognitive Sciences

١٥ 



ERA 2015

אא

F

Research Strength

E

א

אא



א

א



א

א

א

W

 



Mathematical Sciences 

٧





١١



B

 

Pure Mathematics 

٦



A



٧



B

 

Applied Mathematics 

٥



A



١٤

 



B

 

Statistics 

١١



 A

א

B