٣

ﺕﺎﻳﻮﺘﺤﻤﻟﺍ ﺱﺮﻬﻓ

  





  

................................

................................

................................

.........................

  

١



א

א

W



א

א



F

Research Strength

E



א

א

אא

  

............................

  

٤



א

א



  

................................

................................

............................

  

٤





א

א

(Research Strength)

  

................................

................................

........

  

٤





  

................................

................................

................................

.............

١٨



א

א

W

א

אא



א

א

א



A





B

  

................................

......

٢١



א

א

Mathematical Sciences

  

................................

................................

.........

٢١



א

א

Physical Sciences

  

................................

................................

................

٢٣



א

א

Chemical Sciences

  

................................

................................

............

٢٥





א

Earth Sciences

  

................................

................................

........................

٢٨



א

א

Environmental Sciences

  

................................

................................

...........

٣٠





א

Biological Sciences

  

................................

................................

...................

٣٢



א

אא

א

Agricultural and Veterinary Sciences

  

................................

.............

٣٥





א



א

א

Information and Computing Sciences

  

................................

٣٧



א

Engineering

  

................................

................................

................................

٣٩



א

Technology

  

................................

................................

................................

..

٤٢



א

א

א

Medical and Health Sciences

  

................................

..........................

٤٣



א

א

א



Built Environment and Design

  

................................

........................

٤٨



א

Education

  

................................

................................

................................

....

٤٩



א

Economics

  

................................

................................

................................

٥٠



،א

،אא

א

א



Commerce, Management, Tourism and Services

  

...............

٥٠



א

א

א

Studies in Human Society

................................

........................

٥٢





א

א

אא

L

א



Psychology and Cognitive Sciences

  

................................

٥٤



א

אא

א

Law and Legal Studies

  

................................

.............................

٥٥



א

א

אא

א

Studies in Creative Arts and Writing

  

................................

٥٦



،א

אא

א

Language, Communication and Culture

  

................................

.........

٥٧



א



א

History and Archaeology

  

................................

................................

....

٥٩



א

אא

א



Philosophy and Religious Studies

  

................................

...............

٦٠