٩١

 

ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﻻﺎﻣﺰﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ

١K

 

אאא

F

Overseas Credentials Committee, 

OCC 

E

אא



אא



W

 

 Advanced Standing – progress to structured interview: 

http://www.acem.org.au/media/policies_and_guidelines/OC111_v02_OTS_Extern
al_Agencies__Jul‐12_.pdf

 

 

 Without advanced standing ‐ taking variants into account a minimum 12 months 

supervised practice in a major referral hospital (MRH)/24 month accredited 
emergency department (ED), the completion of the Fellowship Examination (FE) 
and the satisfaction of the Trainees research requirement +/‐ research project 
(Regulation 4.10): 

http://www.acem.org.au/media/policies_and_guidelines/OC120_v03_Countries_
no_AS__Mar‐13_.pdf

 

 

 Unsuccessful ‐ recommend applicant apply to register for the ACEM training 

program and apply for Recognition of Prior Learning (RPL).  

 

ﻷﺍ ﺔﻴﻠﻜﻟﺍ

ﻴﻟﺍﺮﺘﺳ

ﺔﻳﺪﻨﻠﻳﺯﻮﻴﻨﻟﺍ ﺔ

 

ﺮﻳﺪﺨﺘﻟﺍ ﺀﺎﺒﻃ

 

 )

Australian and New Zealand College of Anaesthetists (ANZCA

  

אא

W

http://www.anzca.edu.au

 

אא

W

Australian and New Zealand College of Anaesthetists

ANZCA House 
630 St Kilda Road 
Melbourne Vic 3004 
 

Faculty of Pain Medicine 

Ulimaroa 
630 St Kilda Road 
Melbourne Vic 3004 
Phone: +61 3 8517 5337 
Fax: +61 3 9510 6786 

ﻞﺻﺍﻮﺘﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺑ

:  

א

W

 (+61)(03) 9510 6299 

א

W

 (+61)(03) 9510 6786 

אאא

W

admin@dermcoll.asn.au

 





אאא

F

٢٦٠



E

אא



אא

F

Supervised Clinical Training

E

 

אא

א

אא