٧٩

 

ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﻻﺎﻣﺰﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ

 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 ﻢﻗﺭ ﻞﻜﺸﻟﺍ

)

١٢

:(

  

 ﻦﻴﻴﺴﻔﻨﻟﺍ ﺀﺎﺒﻃﻸﻟ ﺔﻴﻜﻠﻤﻟﺍ ﺔﻴﻠﻜﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻣﺰﻟﺍ ﺭﺎﺴﻣ ﻞﺣﺍﺮﻣ

 

APPLICATION

Specialist 

Qualification 

recognised  

Exemption Pathway 

Partial Comparability 

Substantial Comparability 

Training Pathway 

EXEMPTION REQUIRMENTS

 

Observed Interview 

 

Consultancy Exercises 

 

ECE Workshop 

 

Some Basic Training (+/‐) 

 

NGO Experience (+/‐) 

 

Indigenous Exp. (+/‐) 

 

Some Advanced Training (+/‐)  

 

ASSESSMENTS 

 

Written Exam (+/‐) 

 

Case History (+/‐)  

WORKPLACE BASED 
ASSESSEMNT 

 

Minimum 12 month 
placement 

 

Supervisor Report 

 

Case Based Discussions 

 

360º feedback 

 

NGO Experience (+/‐) 

 

Indigenous Exp. (+/‐) 

 

Some Advanced Training (+/‐) 

EXEMPTION CNDIDATE EXAM 

BASIC TRAINING

 36 months 

12 months  adult 
6 months C/L 
6 months Child Adolescence  

 NGO Experience 
 Indigenous Exp. 
 Other Experience /Advanced 
 ASSESSMENTS 

Written Exam  
Case History Submissions 
Trainee Clinical Examination 

ADVANCED TRAINING

 24 months 
 Various Activities  
 Ethical Activities  

FELLOWSHIP PROCESS

No Specialist 

Qualification or 

not recognised

  

Source:

 RANZCP