٧٨

 

ﺍ ﺕﻻﺎﻣﺰﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ

ﺔﻴﺒﻄﻟ

 

 

 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ

)

١٩

 :(

ﻟﺍ

ﻲﺒﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒ

 ﻟ

ﻟ ﺔﻴﻜﻠﻤﻟﺍ ﺔﻴﻠﻜﻠ

ﻟﺍ ﺀﺎﺒﻃ

ﻴﺴﻔﻨ

ﻦﻴ

  

<Ùæ‚q

MU

<I<

_

Stage 1 (12 Months FTE)

Basic level Adult Psychiatry

Stage 2 (24 Months FTE)

Proficient level mandatory & elective rotations 

Stage 3 (24 Months FTE)

Advanced level elective rotations Certificate of Advanced 

Training programs availabl 

Fellowship



<Ùæ‚q

MU

<I<

h

Assessments 
Objective structured Clinical Exam 
Observed Clinical Interviews 
Written Exam
Scholarly Project
Psychotherapy Written case 
Entrustable Professional Activities (EPAs)
Workplace‐based Assessments (WBAs) 







א



א



א

אא

א

אאאא

א

א

،

א

אאא

F



١٢

E

K

