٦٣

 

ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﻻﺎﻣﺰﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ

 

א





אאא

א

א

L

א

אאא



א



 

אא

אא

א

F

AMC

E

 

 

א





AHPRA

F

The Australian Health Practitioner Regulation Agency

E

 

 

א

אא

א



א

 

 

אאא

אא



א

F

١١

E

 

 

א

W

 

(

http://www.doctorconnect.gov.au/internet/otd/publishing.nsf/Content/firstSteps

 

אאא

 

 

 

Dr Harry Schwarz  

Or

 

Amy Jasper  

 

Medical Educator  

Tel: (03)8699 0478 

 

The Royal Australian College of General 
practitioners 

 

 

Email: Harry.schwarz@racgp.org.au   

 

 

Tel :( 03) 8699 0428 

 

<<

<

<

<<