٥٣

 

ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﻻﺎﻣﺰﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ

 ﺔﻤﻬﻣ ﻦﻳﻭﺎﻨﻋ

ﻯﺮﺧﺃ

:  

President

 

Dr Leslie E Bolitho AM FRACP 
Ph: 61 2 9256 5444 
Fax: 61 2 9256 9699 
Email: 

president@racp.edu.au

 

President: New Zealand 

Dr John O'Donnell FRACP 
Ph: 64 4 472 6713 
Fax: 64 4 472 6718 
Email: 

racp@racp.org.nz

 

President‐Elect

 

Professor Nick Talley FRACP 
Ph: 61 2 9256 5444 
Fax: 61 2 9256 9699 
Email: 

president@racp.edu.au

 

President‐Elect: New Zealand

 

Professor Mark Lane FRACP 
Ph: 64 4 472 6713 
Fax: 64 4 472 6718 
Email: racp@racp.org.nz 

Chief Executive Officer

 

Dr Jennifer Alexander FAFPHM 
Ph: 61 2 9256 5466 
Fax: 61 2 9256 9699 
Email: 

ceo@racp.edu.au

 

 

Director, Fellowship Relations 

 

Ms Linda Smith 
Ph: 61 2 9256 5444  
Fax: 61 2 9252 3310  
Email: 

racp@racp.edu.au

 

President: Paediatrics & Child Health Division

 

Associate Professor Susan Moloney  FRACP 
Ph: 61 2 9256 5409 
Fax: 61 2 9256 5465 
Email: 

paed@racp.edu.au

 

 

President: Adult Medicine Division

 

Dr Alasdair MacDonald FRACP 
Ph: 61 2 9256 5444 
Fax: 61 2 9256 9693 
Email: 

adult_med@racp.edu.au

 

Director, Professional Affairs & Advocacy

 

Vacant 
Ph: 61 2 9256 9624 
Fax: 61 2 9252 3310  
Email: 

N/A

  

 

Director, Business, IT & Finance

 

Mr Walter Edgar 
Ph: 61 2 9256 9641 
Fax: 61 2 9252 3310  
Email: 

walter.edgar@racp.edu.au

 

Director of Education

 

Dr Marie‐Louise Stokes FAFPHM 
Ph: 61 2 8247 6236 
Fax: 61 2 9252 3310  
Email: 

marie‐louise.stokes@racp.edu.au

  

 

Dean

 

Professor Richard Doherty FRACP 
Ph: 61 3 9927 7707 
Fax 61 3 9820 9628 
Email: 

richard.doherty@racp.edu.au

 

Company Secretary

 

Mr Michael Smith 
Ph: 61 2 9256 9611 
Fax: 61 2 9256 9699 
Email: 

companysecretary@racp.edu.au

 

 

Media Officer

 

Ms Kate White 
Ph: 61 408 639 697 
Fax: 61 2 9252 3310 
Email: 

kate.white@racp.edu.au