٣٤

 

ﺍ ﺕﻻﺎﻣﺰﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ

ﺔﻴﺒﻄﻟ

 

 

College/Faculty/Training 

organisation 

Training requirements 

Royal Australasian College of 
Surgeons (RACS) 

5 – 6 years full‐time
Can apply from PGY2 to commence in PGY3 
Surgical Education and Training (SET) occurs in nine 
specialty areas: 
 

Cardiothoracic surgery – 6 years full‐time  

 

General surgery – 5 years full‐time 

 

Neurosurgery – 6 years full‐time including 1 
year of full‐time research 

 

Orthopaedic surgery – 5 years full‐time  

 

Otolaryngology Head and Neck surgery – 5 
years full‐time 

 

Paediatric surgery – 6 years full‐time  

 

Plastic and Reconstructive surgery  – 5 years 
full‐time 

 

Urology – 6 years full‐time  

 

Vascular surgery – 5 years full‐time  

  

אאאאא

K























א



K



א

،

א





א

א

،













אא



א

אא

K



אא

א

א

א

אאא





א



א

K

א



W



 Australian College for Emergency Medicine 
 College of Intensive Care Medicine of Australia and New Zealand 
 Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists 
 Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists 

 ﺕﺍﺮﻴﺷﺄﺘﻟﺍ ﻉﺍﻮﻧﺃ

  

א



א



F

א



א



E

א

אאאא

א



F

International Medical Graduates

E

אאא



אא

F



E



א

א







א



א

א

W

