ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﻻﺎﻣﺰﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ

 

 

j

  

  



א

  

................................

................................

................................

..................

  

١





  

................................

................................

................................

.........................

  

٣



ﻞﺼﻔﻟﺍ

 

ﻝﻭﻷﺍ

:

ﻲﻟﺍﺮﺘﺳﻷﺍ ﻲﺤﺼﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ

  

................................

................................

.........

  

٦









  

................................

................................

................................

.....

  

٦



א

א

אא

  

................................

................................

..............................

  

٦



א

א

F

Medical Practitioners

E

  

................................

................................

....

  

١٠





א



א

א

  

................................

................................

..................

  

١٤



א

א

א

F

Specialist in Training

E

  

................................

.....................

  

١٦



א

א

F

Specialists

E

  

................................

................................

.................

  

١٨



א

א

א

א

אא

  

................................

............................

  

١٩



א

א



א

  

................................

................................

.............

  

٢١



א

א



  

................................

................................

..............................

  

٢٢



ﻞﺼﻔﻟﺍ

 

ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ

ﺎﻴﻟﺍﺮﺘﺳﺃ ﻲﻓ ﻡﺪﻘﺘﻤﻟﺍ ﻲﺒﻄﻟﺍ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ

  

................................

.....................

  

٢٥



א

א

א

א

  

................................

................................

..................

  

٢٥





א

א

א



א

  

................................

................................

..........

  

٢٧



א

אא

  

................................

................................

................................

........

  

٣٤



ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﻞﺼﻔﻟﺍ

:

ﺕﻻﺎﻣﺰﻟﺍ

 

ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ

 

ﻲﻓ

 

ﺎﻴﻟﺍﺮﺘﺳﺃ

  

................................

................................

.  

٣٦





א

  

................................

................................

................................

...........

  

٥٠



ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ﻞﺼﻔﻟﺍ

W

ﺎﻴﻟﺍﺮﺘﺳﺃ ﻲﻓ ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟﺍ ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻜﻟﺍﻭ ﺔﻴﻜﻠﻤﻟﺍ ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻜﻟﺍ

  

............

  

٥٢



א

א

אא



The Royal Australasian College of Physicians

  

................

  

٥٢



א

א

אא

א

The Royal Australasian College of Surgeons

  

...............

  

٥٥







א

אא

Australian Orthopaedic Association, AOA

  

........................

  

٥٩



א

א

אא



א

 

  

................................

................................

..

  

٦١



א

א

אא

א



א

א

א

  

................................

........

  

٦٥



א

א

אא

א



א

  

................................

...........................

  

٦٩



א

א

אא

א



א

  

  

................................

....................

  

٧٢



א

א

אא

א



א

  

  

................................

....................

  

٧٦



א

א

אא





אא

 

  

................................

...........................

  

٨٠

