٢٤

 

ﺍ ﺕﻻﺎﻣﺰﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ

ﺔﻴﺒﻄﻟ

 

 



א

F

٦

E



אאאא



W



 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺠﻟﺍ

)

٦

 :(

ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍ ﻉﻮﻧ ﻖﻓﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻴﻔﺸﺘﺴﻤﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ

  

Number of Hospitals 

 

Beds

 (av

e

ra

ge

Separations

 (av

er

age)

 

Average

 le

ng

th

 of

 stay

 (d

ays)

 

Non

‐acute

 care

 (patie

nt

 days

 %)

 

AR

‐DRGs

 (5+)

 pe

hospital

 

Location 

Services provided 

Hospital Types 

Major

 cit

ie

Re

gi

onal

 

Re

mote

 

Total

 

Emergency

 depa

rtments

 

Other

 emerg

e

nc

se

rvice

Outpatient

 cl

inic

Elective

 surgery

 

Principal referral 

53 

26 

80 

80 

80 

79 

78 

417 

45,673 

3.3 

9.4 

436 

Specialist 
women’s and 
children’s 

11 

11 

11 

210 

21,956 

3.0 

0.5 

229 

Large 

23 

16 

40 

37 

37 

39 

34 

138 

16,871 

2.8 

14.4 

252 

Medium 

20 

63 

83 

41 

69 

59 

69 

6,534 

3.0 

27.6 

138 

Small acute 

114 

41 

155 

23 

149 

42 

22 

1,307 

2.8 

9.6 

50 

Psychiatric 

11 

17 

108 

600 

69.1 

48.8 

Rehabilitation 

74 

1,170 

18.5 

89.1 

15 

Mothercraft 

28 

1,839 

3.6 

0.0 

10 

Small non‐acute 

14 

50 

11 

75 

57 

16 

33 

929 

9.7 

74.2 

33 

Multipurpose 
services 

45 

33 

78 

70 

12 

349 

3.9 

31.4 

13 

Other 

34 

95 

69 

198 

128 

11 

298 

9.0 

78.9 

Total 

180 

417 

156 

753 

203 

599 

138 

243 

78 

7,311 

3.4 

17.6 

95 

source: Australian Institute of health and Welfare