١٩

 

ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﻻﺎﻣﺰﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ

ﺠﻟﺍ ﻊﺑﺎﺗ

ﻝﻭﺪ

 

ﻢﻗﺭ

 )

٤

:(

  

ﺍ ﻖﻓﻭ ﺎﻴﻟﺍﺮﺘﺳﺃ ﻲﻓ ﻦﻴﻴﺋﺎﺼﺧﻷﺍ ﺀﺎﺒﻃﻷﺍ ﻦﻋ ﺕﺎﻴﺋﺎﺼﺣﺇ

ﺺﺼﺨﺘﻟ

 

Main specialty of practice 

Specialist Clinician 

All Specialists 

Nu
mb
er

 

Aver

age
 age
 

Aged

 55
 and
 over

 

(%)
 

Women

 (%)
 

Aver

age
 weekly

 

ho
urs
 worke

d

 

Nu
mb
er

 

Aver

age
 age
 

Aged

 55
 and
 over

 

(%)
 

Women

 (%)
 

Aver

age
 weekly

 

ho
urs
 worke

d

 

Plastic surgery 

 

362 

51.9 

35.3 

12.9 

46.8 

367 

51.9 

35.3 

12.7 

46.7 

Urology  

342 

49.8 

29.9 

7.9 

48.4 

344 

49.9 

30.3 

7.8 

48.3 

Other surgery

 

682 

51.4 

34.2 

9.8 

49.9 

713 

51.9 

35.5 

9.7 

49.3 

Surgery total 

 

4,131 

51.7 

37.0 

8.8 

48.8 

4,275 

52.2 

38.3 

8.8 

48.1 

Diagnostic

 

radiology  

1,575 

49.9 

32.5 

24.2 

42.0 

1,615 

50.1 

33.2 

23.9 

41.8 

Other Radiology  

20 

52.4 

35.0 

30.0 

45.1 

20 

52.4 

35.0 

30.0 

45.1 

Radiology total 

 

1,595 

49.9 

32.5 

24.3 

42.0 

1,635 

50.1 

33.3 

24.0 

41.9 

Obstetrician and

 

gynaecologist

 

1,239 

52.3 

39.1 

36.3 

47.3 

1,272 

52.5 

39.7 

36.2 

46.9 

Other obstetrics

 

and 

gynaecology 

 

212 

51.3 

34.4 

40.1 

49.3 

226 

51.7 

36.3 

39.4 

49.7 

Obstetrics and

 

gynaecology total 

 

1,451 

52.2 

38.4 

36.8 

47.6 

1,498 

52.4 

39.2 

36.6 

47.3 

Anatomical

 

pathology 

559 

49.8 

31.1 

41.7 

41.4 

657 

50.3 

32.6 

43.7 

41.2 

General paediatrics 

 

1,201 

50.9 

35.3 

41.8 

43.5 

1,283 

51.1 

36.1 

42.3 

43.1 

Other paediatrics 

 

273 

44.4 

10.6 

45.2 

43.8 

295 

44.6 

11.5 

45.0 

43.4 

Paediatrics total 

 

1,474 

49.7 

30.7 

42.4 

43.5 

1,578 

49.9 

31.5 

42.8 

43.2 

Other pathology 

 

392 

53.7 

47.2 

34.6 

41.4 

485 

54.2 

48.8 

34.2 

40.7 

Pathology total 

 

951 

51.4 

37.7 

38.8 

41.4 

1,142 

51.9 

39.5 

39.7 

41.0 

General practice 

 

132 

52.2 

38.6 

34.2 

45.2 

140 

52.1 

37.8 

34.4 

44.8 

Anaesthesia

 

3,477 

48.3 

27.2 

26.2 

42.3 

3,519 

48.3 

27.4 

26.2 

42.2 

Psychiatry 

 

2,721 

52.5 

41.6 

35.9 

38.6 

2,913 

52.7 

42.0 

35.3 

38.7 

Emergency

 

medicine 

1,065 

44.8 

8.5 

29.9 

41.5 

1,132 

45.0 

8.9 

30.0 

41.7 

Ophthalmology 

 

813 

52.7 

38.2 

17.7 

42.5 

832 

52.8 

38.7 

18.1 

42.4 

Dermatology

 

416 

51.0 

35.9 

40.3 

40.5 

424 

50.9 

35.9 

40.5 

40.4 

Intensive care

 

medicine 

470 

46.4 

16.7 

15.5 

55.0 

494 

46.5 

17.2 

16.2 

54.5 

Rehabilitation

 

medicine 

305 

49.6 

28.5 

40.5 

40.1 

315 

50.0 

30.1 

40.2 

39.8 

Radiation

 

oncology 

 

266 

46.5 

20.1 

35.5 

44.4 

273 

46.7 

20.6 

35.3 

44.4 

Public health

 

medicine 

52 

55.2 

58.7 

44.4 

40.1 

156 

53.9 

48.8 

43.6 

41.1 

Other ungrouped 

 

620 

53.0 

47.1 

31.4 

40.8 

816 

53.4 

48.1 

32.1 

41.3 

Ungrouped total 

 

10,337 

49.8 

31.2 

29.7 

41.7 

11,016 

50.0 

32.0 

29.9 

41.6 

No current specialty 

 

971 

42.7 

13.8 

33.7 

43.6 

1,086 

43.8 

17.3 

33.4 

42.5 

Total  

26,347 

50.1 

32.4 

26.8 

44.1 

28,149 

50.3 

33.2 

27.1 

43.8 

Source: NHWDS: medical practitioners 2012

 

ﻷﺍ

ﺀﺎﺒﻃ

 

ﺳﺭﺎﻤﻤﻟﺍ

 ﻥ

ﻲﻓ

 

ﻟﺍﻭ ﺕﺎﻳﻻﻮﻟﺍ

ﻦﻴﺘﻌﻃﺎﻘﻤ

 

ﻷﺍ

ﻴﻟﺍﺮﺘﺳ

 ﺔ

 



٧٩

٪

א



א

F

Medical Practitioners

E



א

א

א

אא



א

א

K



אא

F



٥

E٪

א



א



אא





א

F

Clinicians

E

،



אא

٧٤

