١٤

 

ﺍ ﺕﻻﺎﻣﺰﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ

ﺔﻴﺒﻄﻟ

 

 

א





א

אא

F

Limited Registration

E



٧{٥

٪



א



אא





א

א

K

א

א

F

٢

E



K

 

  

 ﺐﺴ

ﺙﺎﻧﻹﺍ

 

ﻷﺍ ﻦﻴﺑ

ﺀﺎﺒﻃ

 

ﻦﻴﺳﺭﺎﻤﻤﻟﺍ

 



א

אא

F

General Practitioners

E

 

٤٦{٥

٪

،



٢٦{٨

٪

אא

F

Specialists

E

،

א

א

אא

٣٤{٩

٪



٢٠٠٨

،



٣٧{٩

٪



٢٠١٢

،

،אא





 ﻢﻗﺭ ﻞﻜﺸﻟﺍ

)

2

 :(

ﻞﻴﺠﺴﺘﻟﺍ ﻉﻮﻧ ﻖﻓﻭ ﻥﻮﺳﺭﺎﻤﻤﻟﺍ ﺀﺎﺒﻃﻷﺍ

General (26,471)

General teaching and 

assessing and 

specialist (1) 

General teaching 

and assessing(26)

Limited (teaching and research)  (28)

Limited(unknown)  (1)

Limited (public interest) (17)

General and specialist  (46,085)

Limited (postgraduattraining)  (3,330)

Limited  (area of need)  

(2,342)

Specialist (6,476)

Provisional (3,250)

Non‐Practising  (2,362)

Limited(Public Interest‐

occasional practice) (1,115)