١٠٦

 

ﺍ ﺕﻻﺎﻣﺰﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ

ﺔﻴﺒﻄﻟ

 

 

 ﻖﺤﻠﻤﻟﺍ

٣

:

 

ﻝﺎﺼﺗﻻﺍ ﻦﻳﻭﺎﻨﻋ

 

ﻝﻮﻔﻜﻤﻟﺍ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺭﺎﺴﻤﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟﺍ

  

 ﺰﻠﻳﻭ ﺙﻭﺎﺳﻮﻴﻧ ﺔﻳﻻﻭ

New South Wales

  

1. 

  Accociate Professor Karen Waters 

Position: Medical Head‐Respiratory Support and Sleep Medicine  
Paediatrics & Child Health, Children's Hospital, Westmead 
D06 ‐ Blackburn Building, The University of Sydney 
NSW 2006 Australia 
Tel: +61 2 9845 3441 
Fax: +61 2 9845 3396 
Email: 

karen.waters@sydney.edu.au

 

 

2. 

Professor David L Morris 

Position: Head of Department (

UNSW

, 

Department of Surgery,  

St George Hospital, Sydney  
Surgical Oncologist (mainly liver and peritonectomy). 
 Level I James Laws House. Gray Street 
Kogarah NSW 2217 Australia 
Tel: +61 (2) 9113 2070 
Fax: +61 (2) 9113 3997 
Email: 

David.Morris@unsw.edu.au

 

Location: Lvl3. Pitney Clinical Sciences Bldg. 

 

3. 

 Professor Ian Cameron 

Position

:  Head Rehabilitation Studies Unit 

Northern Clinical School, 
Sydney Medical School 

The University of Sydney 

Tel:  +61 2 9808 9236  
Fax: +61 2 9809 9037 
Email:

 

ian.cameron@sydney.edu.au

 

Website:

 

http://www.rehab.med.usyd.edu.au

 

 

4. 

Transplantation services 

Level 9 East, Royal Prince Alfred Hospital 
Missenden Road, CAMPERDOWN NSW 2050 
Tel: 61 (02) 9515 5416  
Fax: +61 (02) 9515 3606 
Email: 

Richard.Allen@ Sydney.edu.au

 

Director: Professor Richard Allen 
Surgeons:   

Renal 

Liver 

Dr. Arthur Vasilaras

  

Dr. Michael Crawford

  

Dr. Raffi Qasabian

  

Dr. James Gallagher

  

Dr. James Wong

  

Dr. Deborah Verran

  

Dr. Paul Sved

  

Dr. Henry Pleass

  

Dr. David Robinson

  

Dr. David Joseph

  

  

Dr. Charbel Sandroussi