ﺎﻴﻟﺍﺮﺘﺳﺃ ﻲﻓ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻡﺎﻈﻧ

 

٣٥

  

אאאאאא

K

א







אאא
אאאאא

אאא

א

F

א

F

٨

L

١

E



אאא

אא

E

،

א





א

K

א






אאאא

א

א

K

 

ﺼﺼﺨﺘﻟﺍ ﻞﻀﻓﺃ

 ﺕﺎ

 ﻢﺋﺍﻮﻗ ﺐﺴﺣ

ﺕﺎﻌﻣﺎﺠﻟﺍ ﻢﻴﻴﻘﺗ

  

 ﺔﻴﻘﺒﺑ ﺔﻧﺭﺎﻘﻣ ﺔﻌﻣﺎﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺰﻴﻤﺘﻤﻟﺍ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻝﻮﻘﺣ ﻢﻫ

ﺎﻬﻴﻓ ﺕﺎﺼﺼﺨﺘﻟﺍ

  

 ﻢﺳ

ﺔﻌﻣﺎﺠﻟﺍ

 

(Humanities), 

(Business & 

Economics), 
(Education), 

(Law), 

(Engineering), 

(Medicine), 

(Science), 

(Agriculture), 

(Pharmacy), 

(Bio‐ 

Sciences), 

(Technology),
(Life science), 

(Social 

Science) 

Cognition, Cultural, Historical and Media 

Studies, Disease Management, Health, 

Biotechnology, Bioscience, Complex and 

Intelligent Systems, Environment, Biodiversity 

and Sustainability, Hypersonics, Imaging 

Science, Marine Studies, Materials and 

Nanotechnology, Neuroscience, Quantum and 

Photon Science, Agricultural Systems. 

The

 University

 of

 Quee

nsland

 

(Education), 

(Engineering)

 

Health and Medical Sciences, Archaeological 

Science, Statistical & Survey Methodology, 

Manufacturing, Material, Geosciences, 

Information & Communication Technology, 

Conservation Biology & Environmental 

Management, Business, Mathematics, Social 

Transformation, Superconducting and Electronic 

Materials, Transnational and Maritime Security, 

Intelligent Polymer, Electromaterials Science, 

Education 

University

 of

 Wo

llong

ong